Revisor
Kandidera till uppdraget som verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2019/20 innan 17 april 2019.

Kandidera till revisor!

Revision i SöderS stadgar

§ 1 Auktoriserad revisor

SöderS räkenskaper och förvaltning granskas fortlöpande av auktoriserad revisor.

Det åligger den auktoriserade revisorn att senast 15 dagar innan kårfullmäktiges dechargesammanträde avsluta sin granskning av verksamheten under föregående år och avge kårfullmäktige sin berättelse över den genomförda revisionen. Denna ska innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda organ och befattningshavare.

§ 2 Sakrevisor

Sakrevisorns uppdrag är att fortlöpande granska huruvida verksamheten står i överensstämmelse med verksamhetsplan, budget och organisationsplan samt kårfullmäktiges övriga beslut och stadgan.

Det åligger sakrevisorn att senast 15 dagar innan kårfullmäktiges dechargesammanträde avsluta sin granskning av verksamheten under föregående år och avge sin berättelse över den genomförda revisionen. Revisionsberättelsen ska innehålla yttrande om huruvida verksamheten stått i överensstämmelse med verksamhetsplan, budget och organisationsplan samt kårfullmäktiges övriga beslut och stadgan.

Sakrevisor och dennes suppleant kan ej samtidigt inneha andra förtroendeuppdrag inom SöderS.

§ 3 Revisorernas rättigheter

Den auktoriserade revisorn och sakrevisorn har rätt att när som helst ta del av räkenskaper och övriga i SöderS verksamhet förekommande handlingar.

§ 4 Ansvarsfrihet

Frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsen och övriga av kårfullmäktige förtroendevalda ska prövas av kårfullmäktige.