Styrelse
Styrelsen är SöderS direkta ledning och verkställande organ. Styrelsen väljs av kårfullmäktige och verkar därför utifrån densamma. Styrelsen består av fem till nio ledamöter, en eller flera vice ordförande och ordförande.

Ledamot

Uppdrag: Ansvara för styrelsens arbete och ekonomi samt att representera studentkåren internt och externt.

Status: Innehas av Linnéa Brisling, Martin Gunnarsson, Mahad Jama, Adam Maquard och Josefin Stern.

Omfattning: Ideellt.

Läs mer här!

Ordförande

UPPDRAG: Ansvara för studentkårens politiska arbete samt stärka medlemsföreningarna för ett levande campus.

STATUS: Uppdraget innehas för verksamhetsåret 2018/19 av Oskar M Wiik.

OMFATTNING: 100 % av heltid

Läs mer här!

Vice ordförande

Uppdrag: Att tillsammans med ordförande ansvara för prioritering, planering och studentkårens ledning.

Status: Vakans med anledning av entledigande.

Omfattning: 10 % av heltid.

Läs mer här!

Styrelsen i SöderS stadgar

§ 1 Ledning av SöderS verksamhet

Den omedelbara ledningen av SöderS verksamhet utövas och handhas av kårstyrelsen. Kårstyrelsen utgör SöderS verkställande organ.

§ 2 Brådskande ärenden

Kårstyrelsen utövar vidare kårfullmäktiges be fogenheter i ärenden som inte tål uppskov. Beslut som fattas med hänvisning till detta ska underställas närmast följande kårfullmäktige sammanträde.

§ 3 Sammansättning

Kårstyrelsen består av kårordförande och en eller flera vice kårordförande, vilka tillsammans utgör presidiet, samt fem till nio ledamöter. Därutöver ingår, om kårfullmäktige så beslutar, upp till lika många suppleanter som ledamöter.

§ 4 Fyllnadsval

Om styrelseledamot eller suppleant avgår under mandatperioden åligger det kårfullmäktige att verkställa nödvändiga fyllnadsval.

§ 5 Möten

Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av kårordföranden. Rätt att hos kårordförande påkalla att kårstyrelse möte ska hållas för att behandla viss angiven fråga tillkommer:

 • SöderS inspektor
 • Två eller flera styrelseledamöter
 • SöderS auktoriserade revisor
 • SöderS sakrevisor
 • Minst fem av kårfullmäktiges ledamöter
 • Fondstyrelsens presidium

Styrelse möte som utlysts enligt denna paragraf ska hållas tidigast tio dagar och senast 14 dagar från det att framställan om möte inkommit.

§ 6 Närvarorätt

Kårstyrelsens möten är öppna för SöderS medlemmar. Kårstyrelsen kan dock besluta att behandling av visst ärende eller helt möte ska hållas bakom lyckta dörrar. Inspektor, auktoriserade revisor, sakrevisor och dennes suppleant samt kårfullmäktigeledamöter har alltid rätt att närvara. Närvarorätt tillkommer även personer kallade till möte samt föredragande i särskilt ärende.

§ 7 Arbetsuppgifter

Utöver vad som anges i denna stadga, eller kan komma att beslutas av kårfullmäktige, åligger det kårstyrelsen att:

 • bereda ärenden som ska behandlas av kårfullmäktige och som inte enligt stadgan åligger valnämnden,, eller som in te enligt kårfullmäktige s beslut ska beredas i annan ordning
 • inför kårfullmäktige ansvara för SöderS verksamhet
 • för kommande verksamhetsår upprätta förslag till budget, verksamhetsplan, eventuella ändringar i SöderS organisationsplan samt förslag till befattningsbeskrivningar för respektive förtroendepost
 • för nästkommande verksamhetsår välja arvoderade, som inte enligt stadgan ska väljas av kårfullmäktige
 • verkställa kårfullmäktiges beslut
 • med avseende på avslutat verksamhetsår upprätta och förelägga kårfullmäktige verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
 • inom ramen för fastställd budget anställa och säga upp SöderS tjänstemän, utfärda instruktioner och ange riktlinjer för deras verksamhet, samt övervaka deras arbete
 • utse SöderS representanter/delegation till externa organisationers högsta beslutande organ
 • utse ansvariga för SöderS verksamheter efter beaktande av förslag från medlemmarna i verksamheterna
 • leda och övervaka SöderS verksamheter
 • utse SöderS representanter till Södertörns högskolas organ, förutom Södertörns högskolas styrelse
 • genomföra överlämning till nästkommande styrelse samt tillse överlämning för respektive förtroendepost
 • i övrigt handha de uppgifter i fråga om SöderS verksamhet som inte uttryckligen ålagts särskild befattningshavare
 • göra redaktionella ändringar i SöderS samtliga dokument, vilka ska godkännas av SöderS sakrevisor för att träda i kraft.

§ 8 Presidiets uppgifter

SöderS presidium ska:

 • utöva ledningen över SöderS verksamhet
 • övervaka verkställa ndet av styrelsens beslut och fördela ärenden och arbetsuppgifter inom styrelsen
 • avgöra brådskande ärenden och ansvara för dessa inför styrelsen
 • sammankalla styrelsen och leda dess arbete
 • underteckna från SöderS utgående skrivelser. Styrelsen kan delegera denna befogenhet i specifik fråga till annan styrelse ledamot eller tjänsteman
 • övervaka efterlevnaden av gällande stadgar, instruktioner och föreskrifter
 • se till att verksamhetsberättelsen samt resultat - och balansräkning blir färdigst ällda av föregående verksamhetsårs styrelse.

§ 9 Förfall för presidiet

Vid förfall för kårordföranden ska vice kårordförande utöva kårordförandens befogenheter. Om det finns fler än en vice ordförande och kårfullmäktige inte rangordnat dessa beslutar kårstyrelsen vem av dem som ska överta ordförandens uppgifter.

Vid förfall för såväl kårordförande som samtliga vice kårordföranden utövas kårordförandens befogenheter av den styrelseledamot som kårstyrelsen utser till detta..

§ 10 Omröstning

Som kårstyrelse ns beslut gäller den mening som får högst antal röster.. Vid lika röstetal gäller den mening som kårordföranden företräder.. Vid personval skiljer dock lotten.

Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om ledamot eller tjänstgörande suppleant så begär.

§ 11 Beslutsförhet

Kårstyrelsen är beslutför om minst häften av antalet röstberättigade är närvarande.

Röstberättigade är kårordförande,, vice kårordföranden, styrelsens övriga ledamöter och tjänstgörande suppleanter. Kårstyrelseledamot får inte delta i beslut i frågor där det föreligger jäv enligt kapitel 5 i denna stadga.

§ 12 Per capsulam-beslut

Per capsulam - beslut kan tas av kårstyrelsen i angelägenheter som inte tål uppskov. Per capsulam-beslut är giltiga om minst 2/3 av ordinarie styrelseledamöter deltagit i beslutet. Per capsulam-beslut ska tas upp som rapport och protokollföras på nästföljande styrelsemöte.