Ledamot

Uppdragets innehåll

Som ledamot i SöderS styrelse har du ett övergripande ansvar för organisationens strategiska utveckling. Detta ansvar innefattar det slutgiltiga ekonomiska ansvaret, ansvaret att se till att verksamhetsplanen följs samt att utforma ramar för kansliets arbete. Styrelsen är genom ordförande arbetsgivare för SöderS kansli och ansvarar för arvoderingsnivåer, rekrytering och tillsättning utifrån antagna ramverk.

Som styrelseledamot ges möjligheten att arbeta aktivt med utbildningskvalitet, campusutveckling och studenträtt. Styrelsens ledamöter konstituerar sig själva internt med individuella uppdrag som ska spegla organisationens aktuella verksamhet och utveckling.

Styrelsen utser inom sig själva en intern samordnare som ansvarar för att vägleda styrelsen vid bortfall av ordförande och vice ordföranden.

Styrelsen utser inom sig själva en sammankallande för styrelsens sammanträden.

Kandidera till styrelsen