Vice ordförande

Styrelsens funktion är att strategiskt leda organisationen och fatta långsiktiga och övergripande beslut. Styrelsen styr genom strategiska och taktiska mål och beslut. Styrelsen ska verka för att följa upp, granska och värdera resultat av verksamheten. De ska även kontrollera att verksamheten ligger inom strategiskt fattade beslut och ekonomiska ramar antagna av styrelsen och kårfullmäktige. Styrelsen har övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. I styrelsen sitter ledamöter, ordförande och vice ordförande alla valda av kårfullmäktige. Samtliga har lika rösträtt och mandat bortsett från ordförande som har utslagsröst vid jämnt röstetal. Styrelsen ska varje år inom sig välja en ansvarig att leda styrelsen vid bortfall av ordföranden.

Vice ordförandes uppdrag är att löpande tillsammans med ordförande prioritera, planera och ansvara för ledning av studentkårens arbete. Vid bortfall av ordförande är vice ordförande dess ställföreträdare.

Kandidera till vice ordförande 2019/20