Valnämnd

Kandidera till valnämnden

Valnämnden i SöderS stadgar

§ 1 Sammansättning

Valnämnden består av minst tre ledamöter, varav en sammankallande.

Valnämndens ledamöter behöver inte väljas bland SöderS medlemmar, men de bör vara väl förtrogna med organisationen och dess verksamhet. Valnämndens ledamöter är ej valbara till någon annan förtroendepost inom SöderS.

§ 2 Arbetsuppgifter

Valnämnden ska genomföra val till kårfullmäktige samt svara för genomförandet av medlemsomröstning.

§ 3 Beslut

Valnämnden är beslutför om minst tre av ledamöterna är närvarande. Som valnämndens mening gäller den mening som erhållit högsta antalet röster. Vid lika röstetal ska lotten avgöra.